Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
24/06/2019 | 15:28 h
Comissió Informativa de Serveis Econòmics,
previsio
 
 
24/06/2019 | 15:28 h


La Comissió Informativa de Serveis Econòmics estarà integrada pels membres següents:
President-Delegat: Sra. Dolores Agüera Mart[n (suplent: José Manuel Rueda García).


Vocals:


- Rafael Cubarsí Bas en representació del grup municipal del PSC-CP (suplent Rosa Maria García Colomer).
- Francesc Alemany MaÏtínez en representació del grup municipal d'ERC-AM (suplent: )
- Oscar Bermàn Boldú membre no adscrit
- Juan Andrés Osorio Piñieiro en representació del grup municipal d'ÏCV-EUiA-E
- Martín Victoria Iglesias membre no adscrit

 

Secretari: La Interventora de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

 

La comissió es reunirà els dilluns immediatament anteriors a la celebració del Ple municipal i a la celebració d'aquelles Juntes de Govern Local en l'ordre dei dia de les quals hi figurin expedients de competències delegades pel Ple a aquest òrgan col·legiat, a les 09:15 del matí a les dependèneies de l'Ajuntament.

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043