Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
24/06/2019 | 16:26 h
Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials
previsio
 
 
24/06/2019 | 16:26 h

La Comissió Informativa de Serveis Generals i Territorials estarà integrada pels membres següents:

President-Delegat: Sr. José Manuel Rueda García (suplent: Dolores Agüera Martín).

 

Vocals:


- Rafael Cubarsí Bas en representació del grup municipal del PSC-CP (suplent:- Rosa Maria Garcia Colomer)
- Francesc Alemany Martínez en representaeió del grup municipal d'ERC-AM (suplent: Jordi Villaret i Sayago)
- Oscar Bermàn Boldú membre no adcrit.

- Juan Andrés Osorio Piñeiro en representació del grup municipal d'ICV-EUiA.

- Martín Victoria Iglesias Membre no adscrit.

 

Secretari: El Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui.

 

En tant que el grup del PSC-CP participa en la composició de la present Comissió Informativa amb més d'un membre, el vot ponderat correspondrà al regidor que actua com a President. La comissió es reunirà els dilluns immediatament anteriors a la celebració del Ple municipal i a la celebració d'aquelles Juntes de Govern Local en l'ordre del dia de les quals hi figurin expedients de competències delegades pel Ple a aquest òrgan col·legiat, a les 09:15 del matí a les dependèneies de l'Ajuntament.

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043