Palafolls

Ajuntament de Palafolls
Ajuntament de Palafolls
previsio
 
 
22/07/2019 | 01:19 h
Delegacions de competències de PLE a JGL
previsio
 
 
22/07/2019 | 01:19 h

Delegació a la Junta de Govern Local de les competències plenàries que tot seguit es relacionen:

 

CONTRACTACIÓ
- Les contractacions de tota mena quan el seu importt superi el 10% dels recursos  ordinaris del pressupost, i, en qualsevol cas, els 6.000.000 d'euros, així com els contractes plurianuals, quan la seva durada sia superior a quatre anys i els plurianuals de menor durada quan l'import acumulat de totes les seves anualitats superi el percentatge indicat, referït als recursos ordinaris del Pressupost del primer exercici i, en tot cas, quan sia superior a la quantia esmentada.

La delegació es refereix a les facultats d'aprovar el plec de clàusules admninistratives i de prescripcions tècniques, l'expedient de contractació i la despesa, la facultat d'adjudicar el contracte i totes les altres facultats que la legislació atribueix a l'òrgan de contractació S'exceptuan les concessions de serveis per més de cinc anys, quan la seva quantia superi el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, cas en què la competència correspondrà al Ple. Així mateix, s'exceptuen aquells contractes subjectes a regulació harmonitzada d'acord amb la legislació contractual en cada moment vigent.
- L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan en virtut de l'anterior atribució sia competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en el Pressupost.
SECTORIAL
- Resolució dels expedients sancionadors per infraccions greus i molt greus en matèria de gossos potencialment perillosos.

 

Ajuntament de Palafolls
Amb la col·laboració de
Diputació de Barcelona
Plaça Major 11
08389 Palafolls
Tel 937620043